preloader

Blog

ข้อดี ของเทคโนโลยีล้ำสมัย CT Scan ในการ ฝังรากฟันเทียม !

ข้อดี ของเทคโนโลยีล้ำสมัย CT Scan ในการ ฝังรากฟันเทียม !

การฝังรากฟันเทียม ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการรักษา รวมไปถึงการทำการทันตกรรมแบบอื่น ที่นำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการวางแผนการรักษา หรือใช้ในการรักษาสุขภาพฟัน นับได้ว่าการทันตกรรมในสมัยนี้มีความก้าวหน้าไปมาก และมีข้อผิดพลาดที่น้อยลงตามไปด้วย อย่างเช่น การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ก็มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย จนเป็นทียอมรับและเป็นที่นิยมจากคนทั่วโลก ให้เป็นการทันตกรรมที่สามารถทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการฝังรากฟันเทียม ได้นำเทคโนโลยี CT Scan เข้ามาใช้ในการรักษา ดดยใช้กำหนดตำแหน่งที่จะทำการฝังรากฟันเทียม ที่แม่นยำมากขึ้น

โดยจะพิจารณาถึงกระดูกขากรรไกรที่ใช้รองรับรากฟันเทียม โดยทำการ x-ray ตรวจดูความหนาแน่นของกระดูกขากรรไกรว่ามีความแข็งแรงและมีความพร้อมทื่จะทำการฝังรากฟันเทียมได้หรือไม่ โดยการ x-ray ด้วยระบ CT Scan นี้มีความละเอียดสูง ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้ารับการรักษาอีกด้วย ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ทำให้เกิดอัตราความสำเร็จในการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมมากกว่าการฝังรากฟันเทียมด้วยมือเปล่า ที่อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือทำให้ฝังรากฟันเทียมในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม แต่เทคโนโลยี CT Scan สามารถขจัดปัญหาดังกล่าวออกไปได้

สำหรับข้อดีของเทคโนโลยี CT Scan ที่นำมาใช้ในการฝังรากฟันเทียม สามารถทำให้มองเห็นภาพ 3 มิติ ตำแหน่งการวางรากฟันเทียมได้ทั้งหมด ดูการเชื่อมต่อของกระดูกขากรรไกรและรากฟันเทียมได้ ทำให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการการักษา มีความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งของการฝังรากฟันเทียม และสามารถทำการรักษาผ่าตัดได้โดยไม่ต้องเปิดเหงือกของผู้เข้ารับการรักษา ซึ่งจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่น้อยลง ทั้งยังสามารถให้รายละเอียดในเรื่องของกระดูกที่ใช้รองรับรากฟันได้อีกด้วย จึงเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้ารับการรักษาว่าการฝังรากฟันเทียมจะมีประสิทธิภาพนั่นเอง