preloader

Blog

การใช้งาน ” รากฟันเทียม ” ในชีวิตประจำวัน !

การใช้งาน ” รากฟันเทียม ” ในชีวิตประจำวัน !

การทำรากฟันเทียม เป็นการทำการทันตกรรมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป อาจจะเกิดจากการถอนฟันหรือการเกิดอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งการสูญเสียฟัน ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ การทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป คือการสวมใส่ฟันปลอม ที่มีการทำวัสดุมาจากพลาสติก และสามารถถอดออกได้ ทำความสะอาดได้ง่าย แต่การใส่ฟันปลอมก็มีข้อเสียหลายข้อนั่นก็คือ บางกรณีเมื่อใส่ฟันปลอมแล้ว อาจจะทำให้พูดไม่ชัด หรือเกิดการหลุดได้ รวมไปถึงการรับประทานอาหาร ก็จะมีข้อจำกัดก็คือไม่สะดวกสบาย หรือทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปาก ซึ่งก็ถือว่าทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ ต้องมีการระมัดระวังแต่มีปัจจัยอีกหลายตามมา

สำหรับการใส่รากฟันเทียม ถือเป็นการทดแทนฟันธรรมชาติ ที่มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา ใช้ในการรักษาไม่ว่าจะเป็นการแสกนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้น ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการรักษา ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากให้ดี เพราะการฝังรากฟันเทียม มีข้อจำกัดหลายอย่าง มีหลายปัจจัยในการพิจารณาก่อนเข้ารับการรักษา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับการรักษาจะต้องเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาให้ดี โดยทันตแพทย์จะทำการแนะนำถึงขั้นตอนการเตรียมตัว และการปฏิบัติหลังการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม รวมไปถึงการใช้งานรากฟันเทียมในชีวิตประจำวัน ว่าผู้เข้ารับการรักษาจะต้องปรับตัวอย่างไร

สำหรับการปรับตัวหลังจากการผ่าตัดวังรากฟันเทียม ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เพื่อระมัดระวัง ป้องกันรากฟันเทียมที่ได้ทำการฝังภายในช่องปาก ไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนหรือเกิดการเสียหาย อย่างเช่น หากผู้เข้ารับการรักษารับประทานอาหารที่แข็ง หรือเหนียว ก็อาจจะทำให้รากฟันเทียมเกิดการชำรุดเสียหายได้ ซึ่งการเกิดขึ้น ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำการฝังรากฟันเทียมใหม่ เพราะหากเกิดบิ่นหรือแตก จะทำให้แก้ไขได้ยาก นอกจากนี้ในผู้เข้ารับการรักษาที่มีประวัติการสูบบุหรี่ ก็ต้องงดหรือหลีกเลี่ยง หากเป็นไปได้ควรเลิกสูบบุหรี่

เพราะการสูบบุหรี่จะส่งผลโดยตรงต่อช่องปากและเหงือก อาจจะทำให้เกิดเหงือกร่น เหงือกอักเสบ และต้องมีการแก้ไขที่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะฉะนั้น หากต้องการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม สามารถเข้ารับคำแนะนำจากคลีนิค Idol Smile ได้ เพราะเรามีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา