preloader

Blog

ปัญหา ฝังรากฟันเทียม ไม่ตรงตำแหน่ง !

ปัญหา ฝังรากฟันเทียม ไม่ตรงตำแหน่ง !

การฝังรากฟันเทียมนั้น อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ในบางกรณีแต่ในปัจจุบัน วงการทันตกรรมมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาค่อนข้างมากแล้ว จึงจะเกิดข้อผิดพลาดได้น้อย แต่หากจะมีข้อผิดพลาดในการรักษา ก็อาจจะมีบ้างในบางครั้งเช่น ฝังรากฟันเทียมไม่ตรงกับตำแหน่ง

โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากกระดูกขากรรไกรที่มีพื้นที่หรือความหนาที่ไม่สามารถรองรับรากฟันเทียมได้ ทำให้ต้องไปฝังในตำแหน่งอื่นที่มีกระดูก สำหรับปัญหานี้ แก้ไขโดยการทำการผ่าตัดเสริมกระดูกให้เรียบร้อยก่อนที่จะฝังรากเทียม หรือบางครั้งถ้าตำแหน่งไม่ผิดพลาดมากจนเกินไป อาจแก้ไขโดยการออกแบบฟันปลอมให้รับกับตำแหน่งที่ฝังก็ได้ การฝังรากฟันเทียมที่ไม่ตรงตำแหน่งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหลายๆอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็น สกรูหัก ทำให้แรงที่ตกลงมาไม่ได้ผ่านจุดศูนย์กลางรากเทียม ทำให้สกรูที่ยึดหัก หรืออาจเกิดจากทันตแพทย์ใส่ส่วนตัวฟันไม่แนบสนิทกับรากเทียมหรืออาจเกิดจากการใช้รากเทียมจำนวนน้อยๆ ไปรับน้ำหนักฟันปลอมจำนวนหลายๆ ซี่และปัญหาที่ตามมาอีกก็คือ จะทำให้รากฟันเทียมหมุน ลักษณะของรากเทียมจะเป็นเหมือนสกรูขันเข้าไปในกระดูก เมื่อมีแรงมากระแทกทุกวันๆบางครั้งก็จะเกิดการคลายตัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเทียมที่มีขนาดเล็ก แต่ในปัจจุบันมีการใช้รากเทียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นปัญหาเหล่านี้จึงน้อยลงอย่างมาก ในการผ่าตัดทุกกรณีมักจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา ก็ยิ่ง
เพิ่มอัตราในความสำเร็จในการรักษามากยิ่งขึ้น